Efter många och långa diskussioner om ledarskapet valdes Annika Andersson C, till nytt kommunalråd. Här flankerad av kommunstyrelsens vice ordförande Magnus Johansson, S, till vänster och Ivan Larsson, C till höger. Andersson och Larsson  kommer framledes att dela ledarskapet.

Det blev en lång dag. Alla ledamöter samlades redan klockan åtta för att i lugn och ro kunna göra eventuella justeringar i valberedningens förslag till ledamöter i kommunens nämnder. Vi behövde också bestämma ett namn för vårt valtekniska samarbete med de andra partierna, Politisk alternativ, Centerpartiet, Kristdemokraterna samt Moderaterna. Efter några vändor enades vi om att kalla oss för ”Koalitionen” – ett begrepp som används för att beskriva när flera partier samarbetar för att nå gemensamma mål.

Den stora knäckfrågan vid mötet var att säkerställa möjligheterna till delat ledarskap för vårt nya ledarpar, Annika Andersson och Ivan Larsson. För F! som gärna ser att unga kvinnor och män med småbarn och/eller exempelvis personer med fysiska funktionsvariationer ska kunna ta på sig tunga förtroendeposter, var det här viktigt och angeläget. Ja, faktiskt självklart.

”Koalition –  när flera parter går samman för
att tillsammans uppnå något.”
Källa: Nationalencyklopedin 

Problemet var att de inledande diskussionerna, i såväl slutna rum som i sociala medier, tydligt visat att oppositionen, ”Framtid Vilhelmina”, inte ville ändra förutsättningarna till förmån för ett delat ledarskap, med hänvisning till den nyligen genomförda förtroendemannautredningen. I andra kommuner, exempelvis Malå, har delat ledarskap införts.

Enligt kommunallagen (fler länkar finns längst ner på sidan) finns inga formella hinder för att utse såväl ordförande som vice ordförande från samma parti. Kommunfullmäktige kan faktiskt besluta att alla som väljs till presidiet (som även kan bestå av andre vice ordförande etc) kan företräda samma majoritet. I kommuner som exempelvis Skellefteå har majoriteten både ordförande och vice ordförandeposterna. I Vilhelmina har det vanligtvis varit så att vice ordförandeposten erbjudits till oppositionspartierna. Det finns goda demokratiska skäl att göra det.

Koalitionen valde att föreslå att vice ordförandeposterna i alla nämnder förutom kommunsstyrelsen skulle gå till Framtid Vilhelmina. I kommunstyrelsen erbjöds oppositionen posten som andre vice ordförande. En position som ger insyn, vilket är en viktig grund för demokratin, men som även skulle säkerställa att ett delat ledarskap kunde genomföras. Dilemmat med förslaget var skillnaderna i förutsättningarna; arvoderingar, delegation med mera som Vilhelmina kommun tagit beslut om, för vice respektive andre vice ordförande. Det här blev givetvis livligt debatterat under fullmäktige.

Ett beslut gäller fram tills ett nytt fattats och vunnit laga kraft

Lyckligtvis bygger demokrati på att fattade beslut endast gäller fram tills nya träder in. Vilket är en välsignelse, för annars skulle politik vara betydelselös och helt oförmögen att följa och styra samhällens utveckling. I klartext, förutsättningar och villkor kan förändras bara den politiska viljan finns!

Utfallet av timslånga diskussioner blev att Koalitionen och Framtid Vilhelmina enades om att ge kommunstyrelsen uppdraget att se över nuvarande reglemente med syftet att införa delat ledarskap. Kommunstyrelsen ska presenteras sitt förslag vid kommunfullmäktige februari 2019. Det här beslutet innebar i sin tur att vice ordförandeposten i kommunstyrelsen tillföll oppositionen.
Slutet gott, allting gott!
Inez Abrahamzon

Följande personer kommer att representera F! under mandatperioden 2018-2021 (Val till bolagsstyrelser, nämndemän med mera kommer att ske senare)

Kommunfullmäktige
Inez Abrahamzon, andre vice ordförande

Kommunstyrelsen
Monica Nilsson, ordinarie
Veronica Holzkämper, suppleant
KS arbetsutskott
Monica Nilsson, suppleant

Valnämnd
Marion Fjällström, suppleant

Miljö och byggnadsnämnden
Bo Olsson, suppleant

Utbildningsnämnden
Ann-Louice Kubbelöv, ordinarie

Socialnämnden
Veronica Holzkämper, ordinarie

Ombud vid Sagaföreningens årsmöte
Tommy Edlund, suppleant

Emma Ricklunds stiftelse
Monica Nilsson, suppleant

Riksteatern Vilhelmina
Marina Lidström, suppleant

Borgerlig vigselförrättare
Inez Abrahamzon

Nya ledningen och andra beslut
______
Utdrag (där vi infogat länkar) från Sveriges kommuner och landstings hemsida:
”Ny kommunallag skapar förbättrade möjligheter för den lokala demokratin

En ny kommunallag (SFS 2017:725) har trätt i kraft den 1 januari 2018. Den nya kommunallagen ska ge ett stabilt ramverk för kommuner och landsting, goda förutsättningar för den lokala demokratin och bidra till ett fungerande samspel mellan förtroendevalda och tjänstemän. Medborgarna och samhället i övrigt ska ges goda möjligheter att följa och granska arbetet i kommuner och landsting. Den nya lagen ger fullmäktige möjlighet att bestämma att styrelsen ska kunna fatta beslut om särskilda förhållanden som rör andra nämnders verksamhet. Kommuner och landsting kan besluta att ge kommunal- och landstingsråd möjlighet att vara t.ex. föräldralediga. Den kommunala anslagstavlan ska vara webbaserad. Kommunala beslut som överklagas genom laglighetsprövning och inte kan rättas ska som huvudregel inte verkställas innan de fått laga kraft.

De huvudsakliga förarbetena till den nya lagen finns i regeringens proposition 2016/17:171 En ny kommunallag. Ytterligare information om den nya kommunallagen finns bl.a. i SKL:s cirkulär 17:57, En ny kommunallag.”