”Mänskliga rättigheter ska inte bero på var du bor.
F! ser landsbygder som fundament för framtiden – ekonomiskt, miljömässigt, socialt, materiellt, demokratiskt och politiskt. Vi betonar lands- och glesbygdens helt avgörande roll för en hållbar samhällsutveckling.”

Vilhelmina kommun är precis som många andra glesbygdskommuner starkt centraliserat, trots de möjligheter och kvalitéer som finns i våra byar.

F! Vilhelmina anser att de resurser som finns i form av engagemang, kunskaper, lokaler med mera, aktivt ska användas för att utveckla hela kommunen. Vi menar att ett partiöverskridande samarbete där Vilhelmina kommuns bästa sätts i självklart fokus är viktigt för att nå resultat. De politiska besluten ska inte missgynna människor i byar. Ideellt arbete i såväl tätort som byar ska värdesättas och premieras.

”En fungerande och effektiv infrastruktur är en grundläggande förutsättning för ett demokratiskt och jämlikt samhälle där människor kan färdas väl genom livet.”

F! Vilhelmina anser att våra kommunikationer behöver förbättras och utvecklas. Vi vill se ett samarbete med andra inlandskommuner med syftet att skapa en bättre linjesamordning och ett bättre vägnät. Inlandsbanan, med bibanor utgör 10 procent av landets järnvägsnät. Den behöver rustas upp och kollektivtrafiken utvecklas. Med Fi:s rikspolitik i ryggen vill vi se en utbyggd och kostnadsfri kollektivtrafik. Bofasta i kommunen som inte kan nyttja kollektivtrafik ska ha ökade avdrag för bilkörning. Flyg behövs även fortsättningsvis för orter som Vilhelmina.

Digitaliseringens möjligheter bör nyttjas bättre för distansarbete, företagsamhet, studier med mera. Det är bra för miljön, kommunen och för alla som redan bor, vill bo, eller bara vistas här.

”Stora förändringar måste genomföras för att alla äldre människor ska uppleva sig som respekterade och betydelsefulla medborgare. Bondeformer ska fördelas jämt i kommunen så att äldre har möjlighet att bo i bekanta miljöer” 

F! Vilhelmina vet att arbetet inom vård och omsorg allt för ofta innebär att människor sliter ut sig och inte orkar arbeta fram till pensionen. Vi vill därför successivt införa förkortad arbetstid med bibehållen lön inom vård och omsorg. Förutom förbättrade arbetsvillkor kommer det även att underlätta rekrytering av personal.

Vi vill skapa förutsättningar för kreativ äldreomsorg genom högre personaltäthet och terapiverksamhet. Olika aktiviteter som exempelvis pub-aftnar och kulturevenemang bör anordnas regelbundet på äldreboenden men även för de som bor i egnahem. På vissa äldreboenden ska det finnas husdjur.

Vård, skola och omsorg ska erbjudas till medborgare med modern teknik, utrymme även för nytänkande arbetssätt och med personalens kunnande som bas för planeringen. Ett utvecklat samarbete mellan andra viktiga aktörer som exempelvis Postens lantbrevbäring bör ske för utökad service och tillsyn till bofasta i byarna.

”Ett välfärdssamhälle bygger på en gemensam och jämlik skola, med utrymme för pedagogisk utveckling och respekt för varje individs behov och möjligheter att kunna utveckla självständighet i livets alla skeden.”

F! Vilhelmina tycker att utbildning i förskola och årskurs 1-3 ska bedrivas så nära barns och elevers hem som möjligt. För elever i årskurs 4-6 är ett riktmärke att färdtiden inte ska vara mer än en timme per dag. Vid väntetider för skolbarn upp till årskurs 6 ska omsorg vara en självklar rättighet. För att vårdnadshavare ska kunna arbeta kvällar, nätter och helger behövs en väl fungerade barnomsorg alla tider på dygnet.

För vuxna ska även utbildning inom kommunen kunna ske på distans genom exempelvis Lärcenter. Universitetsutbildningar bör öka i omfattning för att ge kommuninvånare som startat familj goda möjligheter till yrkesutbildning.

”Så länge världen är uppdelad och präglad av orättvisor som
krig, tortyr, miljökatastrofer, statligt förtryck, förföljelse, fattigdom, våld, hot, sexuella övergrepp och rättslöshet,
kommer det att finnas människor som väljer att resa över gränser eller
som flyr för att söka skydd och ett värdigare liv i ett annat land.
F! anser att det ska vara varje människas rättighet.”

F! Vilhelmina vill att en ”Vilhelminamodell” utformas för integrationsarbetet, med språkutbildning som påbörjas direkt, faddersystem och snabbspår med praktikplatser för att komma in på arbetsmarknaden. Vi vill verka för en öppen attityd och ser mångfald som en viktig resurs. För oss handlar det om att praktiskt och konkret värna alla människors lika värde.

”Frihet från våld är en grundläggande mänsklig rättighet som staten har det yttersta ansvaret att säkerställa.”

F! Vilhelmina tycker att kommunen ska ta ett större ansvar för såväl kvinno-, tjej- som mansjourer, för att skydda de som far illa. Vi menar att barnkonventionen ska följas strikt och att vi ska satsa på förebyggande arbete för att minska psykisk ohälsa och droganvändande. Genom exempelvis väntjänster och riktade projekt ska vi verka för ökat välmående och bättre självkänsla. Arbete med stödteam som samverkar med exempelvis skola, polis, vård, socialtjänst med flera ska utvecklas  eftersom det visat sig vara en framgångsrik och effektiv modell.

”Kultursektorn ska vara fri och tillgänglig samt behöver goda förutsättningar.  En procent av BNP ska gå till kultur och en mer jämlik spridning av kulturmyndigheter behövs över landet. Vi vill främja en mer decentraliserad fördelning av resurser och styrning på området.”

För F! Vilhelmina innebär det att trygga vårt i många stycken utmärkta kulturarbete. Med den fördelning av medel som F!:s rikspolitik föreslår kan boende i hela kommunen erhålla ett brett kulturutbud.

Ett rikt kultur- och föreningsliv som tar tillvara på olika intressen bland befolkningen är viktigt för samhällets utveckling. Vi vill införa ett stimulansbidrag för ungdomar så att de kan genomföra goda idéer på ett smidigt sätt. Det är ett sätt att stärka entreprenörskap och delaktighet i vårt samhällsbygge.

Vilhelmina kommun behöver sunda, kreativa och gemensamma mötesplatser och ett aktivitetsutbud för alla åldrar. På tätortens torg ska det också finnas en lekplats.

”Makt och inflytande över närområdet ska i stor utsträckning behållas lokalt. För att göra detta möjligt behöver vi solidariskt omfördela våra gemensamma resurser så att landets alla delar har fungerande och effektiv infrastruktur.”

För F! Vilhelmina och Vilhelmina kommun innebär F!:s rikspolitik att vinster från lokala naturresurser ska stanna lokalt och att ett skarpare skatteutjämningssystem ska utformas som gynnar lands- och glesbygd. Exploatering av lokala naturtillgångar ska ske med ett starkt miljötänk. De vinster som detta generar ska användas för att gynna fortsatt – ekonomisk, miljömässig, social, materiell, demokratisk och politisk utveckling – i hela kommunen.

”Vid en krissituation kommer maten ta slut inom några dagar.
Vi vill främja lokal produktion och verka för att kommuner och myndigheter prioriterar hållbara och lokalt producerade varor och tjänster. Småskalighet och naturbete bidrar till att minska våra koldioxidutsläpp.”

För F! Vilhelmina innebär det att vi måste värna och utveckla vår egen lokala livsmedelsproduktion. Våra bönder och våra livsmedelsföretag är alltid viktiga, men särskilt i krissituationer. På lokal nivå ska vi i samarbete med andra kommuner och hitta kryphålen i EU:s regler för att ge våra lokala företagare i livsmedelsbranschen och andra näringar möjlighet att leverera vid inköp till kommunens verksamheter.

”Många företag drivs med huvudsakligt syfte att försörja en enda person. F! vill underlätta för försörjningsföretagare att starta sin verksamhet, genom nya ekonomiska stödformer och förenklad administration. F! vill också underlätta för små företag att periodvis kunna var vilande, samt underlätta för företagare att ta del av socialförsäkringar på liknande villkor som anställda.”

F! Vilhelmina vill även verka för:

 • Ett gemensamt samhällsbygge med stor öppenhet och transparens med sikte på ett rikt liv även för kommande generationer
 • En god ekonomisk hushållning med de givna medel som finns
 • Att kommunen som arbetsgivare aktivt motverkar omotiverade och orättvisa löneskillnader i mans- respektive kvinnokodade yrken
 • Att utbildning och fortbildning om mänskliga rättigheter ska genomföras för all personal i kommunens verksamheter
 • Att 6-timmars arbetsdag successivt införs inom vård och omsorg, för bättre hälsa och arbetsmiljö
 • Att barnomsorg ska finnas för de som arbetar nätter, helger och kvällar
 • Att stimulera och underlätta utbildningsinsatser med målet att minst 80 procent av personalen i kommunens verksamheter ska ha ändamålsenlig utbildning år 2020
 • Ett förstärkt och utvecklat samarbete mellan förenings-, näringsliv och våra skolor
 • Att stötta lokala företag för ett lönsamt och miljömässigt långsiktigt värv
 • Effektivare integrering med faddersystem och praktikplatser
 • Lägre hyror för unga
 • Ett torg i Vilhelmina tätort med lekplats

Kan vi skapa en livskraftig glesbygdskommun?