Mänskliga rättigheter ska inte bero på var du bor

Målet för vår politik är att skapa ett rättvist, jämställt och jämlikt samhälle där alla har möjlighet att utvecklas. Vi vill värna rätten till hälsa, arbete, bostad, trygghet, utbildning och social omsorg. Ideellt arbete ska inte vara en förutsättning för tillgång till grundläggande service. Välfärd ska vara likvärdig i hela landet.

Feministiskt initiativ ser lands- och glesbygd som fundament för vår framtid – ekonomiskt, miljömässigt, socialt, materiellt, demokratiskt och politiskt. De har en helt avgörande roll för en hållbar samhällsutveckling. Idag finns föreställningen att staden representerar utveckling medan lands- och glesbygder står för avveckling. Det är fel!

I riksdagen kommer Fi bland annat att verka för:

  • Att alla statliga myndigheter ska verka för hela landet och ha ett tydligt uppdrag att utmana och synliggöra urban norm – motverka centralisering
  • Ett skarpare skatteutjämningssystem och system där vinster från naturresurser som utvinns lokalt stannar lokalt i  kommunerna där de produceras
  • Att produktionen av egna livsmedel ska ske i hela landet och successivt ökas till 80 procent
  • Att påbörja införandet av 6-timmars arbetsdag, med bibehållen lön som en del i förbättrad arbetsmiljö
  •  Ett nytt pensionssystem, där ingen hamnar under EU:s gräns för fattigdom
  • Att öppna stängda vårdplatser och stärka primärvården. Tandvård ska ingå i det allmänna högkostnadsskyddet för vård
  •  Lokal journalistik i och från hela landet!
  •  Att studielån skrivs av för personer med högskoleutbildning som bor i eller flyttar till glesbebyggda områden, men även för gymnasieutbildningar för bristyrken som elektriker, byggnadsarbetare, maskinförare och undersköterskor med flera
  •  Lägre arbetsgivaravgifter i glesbygd och likvärdiga socialförsäkringsvillkor för företagare som för anställda. Företag med upp till tio anställda ska slippa de två första veckornas sjuklöneansvar.
  •  Minskade trösklar till sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen för enpersonsföretag och frilansare för att alla ska ha en trygg arbetssituation

Samhällsplaneringen

görs idag utifrån föreställningen att staden representerar utveckling medan lands- och glesbygder står för avveckling. Staden beskrivs som navet, men är i själva verket en bräcklig organism, helt beroende av omvärldens resurser. Den är inte självförsörjande utan hämtar sin livskraft från lands- och glesbygder eller från haven. Vi menar att byn/stadsdelen är första samhällssnivån och att makt och inflytande över närområdet i stor utsträckning ska behållas lokalt. För att göra detta möjligt behöver vi solidariskt omfördela våra gemensamma resurser så att landets alla delar har fungerande och effektiv infrastruktur.

Kultur

En fri och tillgänglig kultursektor behöver goda förutsättningar. En procent av BNP ska gå till kultur och en mer jämlik spridning av kulturmyndigheter behövs över landet. Vi vill främja en mer decentraliserad fördelning av resurser och styrning på området.

Allt vi gör påverkar naturen

I en krissituation kommer maten att ta slut inom några dagar. Vi behöver därför öka vår egen livsmedelsproduktion upp till 80 procent. Vi vill främja lokal produktion och verka för att kommuner och myndigheter prioriterar hållbara och lokalt producerade varor och tjänster. Småskalighet och naturbete bidrar till att minska våra koldioxidutsläpp. Vi vill stimulera processer som leder till ett fossilfritt fiske samt jord- och skogsbruk. Lokala och nationella minoriteters intressen samt urfolket samerna ska tas tillvara både vid exploatering och nyttjande av naturtillgångar som skog, malm, vind och vatten. De vinster som genereras ska med automatik stanna lokalt. All utveckling är lokal – även den globala!